കിളിക്കൂട്‌(18/104 B)
തിരുനിലത്ത്‌ റോഡ്‌
കൊച്ചിന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പി.ഒ.
കൊച്ചി – 682022
ഫോണ്‍ + 91- 484 – 2543744, 2532744
മൊബൈല്‍ 9447073744
ഇ-മെയ്‌ല്‍ prajee‌vcpm@gmail.com, prajeevldf@gmail.com
ഫേസ്‌ബുക്ക്‌ https://www.facebook.com/prajeev.cpm/